Gépjárműadó

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Borosné Vernyik Anita
Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A belföldi érvényes rendszámtáblával („E” és „P” rendszám is) ellátott gépjármű, pótkocsi, kivéve a belföldi rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, és a lassújármű pótkocsija, „méhesházas” gépjármű a munkagép “CD”, a “CK”, a “DT”, az „OT” és a “Z” betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül , amelyek az EU valamely tagállamában vannak nyilvántartva .

Az adó alanya:

 • Aki a gépjármű hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel,
 • Ha a hatósági nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor az adó alanya az üzembentartó (a továbbiakban együtt: tulajdonos).
 • Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/amely nevére a forgalmi engedélyt kiállították
 • Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
 • Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától – feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként – azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a haláleset vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként bejegyeztek
 • Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól, a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.
 • Gépjármű tulajdon-átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az adó alanya az akit az év első napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként vagy üzembentartóként bejegyeztek.

Az adó alapja:

 • Személyszállító gépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
 • Autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.
 • Tehergépjármű esetében: az önsúly plusz a terhelhetőség (raksúly) 50 %-a
 • Nyergesvontató esetében: a saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke személyszállító gépjármű esetén:

 • Gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW

Tehergépjármű esetében az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,

b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

Befizetési határidők:

 • I. félévben: március 15
 • II. félévben: szeptember 15,
 • évközben adókötelessé váló jármű esetében az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint

Befizetés módja: csekken vagy átutalással a Gépjárműadó számlaszámra.

Adókötelezettség kezdete:

 • Használt gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év január 1-től
 • Új gépjármű vásárlása esetén: a vásárlás napját követő hónap 1. napjától
 • Gépjármű forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjától
 • Külföldről behozott jármű esetén: a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napjától
 • „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén: a rendszámtábla kiadásakor keletkezik

Mentes az adó alól:

  a) a költségvetési szerv,

  b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

  c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,

  d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,

  e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,

  f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

  g) a környezetkímélő gépkocsi,

  h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,

  i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

Kedvezmények:

 • 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
 • 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
 • Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az (5) bekezdésben meghatározott adókedvezményre jogosult.

  Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított fizetendő adó 10%-a.

  Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz.

  (7) * Az (5) bekezdés szerinti adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.

Bevallási kötelezettség: 2004.01.01-től nincs. Az adó kivetése a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján történik. Kivéve a mentesség megnyíltának vagy megszűnésének bejelentése, amelyet továbbra is az ügyfél feladata.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány letölthető, vagy térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 122-es szobájában.

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény

Letölthető dokumentumok

Gépjárműadó-bevallás - nyomtatás után kézzel kitölthető