Telekadó

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Varga Antal
Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Az adó alanya:

  Az a vállalkozás, aki a naptári év első napján Csanádpalota város illetékességi területén található telek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

  Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adó mértéke:

  Az adó alapja a telek m2-ben számított területe, differenciált adókulcsok alkalmazásával.

  A vállalkozás tulajdonában álló telek, valamint a magánszemély tulajdonában álló, vállalkozási tevékenység célját szolgáló

 • a) belterületi „kivett ipartelep” és „kivett géppark” nyilvántartás alatti telek után 45 Ft-, /m2/év
 • b) külterületi „kivett ipartelep” nyilvántartás alatti telek után 10 Ft-, /m2/év
 • c) belterületi „kivett udvar” és „kivett szérűskert” nyilvántartás alatti telek után 9 Ft-, /m2/év
 • d) belterületi „kivett géppark”, „kivett sertéstelep” „kivett szociális épület” „kivett trágyatároló” és „kivett géptároló” nyilvántartás alatti telek után 45 Ft-, /m2/év

Adómentesség:

  Mentes az adó megfizetése alól az, aki

 • a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
 • b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
 • c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
 • d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik,
 • e) az Önkormányzat tulajdonában levő valamennyi művelési ágban levő telek mentes a telekadó alól.

Az adókötelezettség:

  Az adókötelezettség az alábbi nyilvántartás szerinti telektulajdonosokat terheli:

 • a) a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján,
 • b) a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,
 • c) erdőnek minősülő telek esetében
  • ca) a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy
  • cb) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését követő év első napján,
 • d) a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,
 • e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.

Az adókötelezettség megszűnése:

 • a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,
 • b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a
  • ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,
  • bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,
 • c) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,
 • e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.

Az adókötelezettségben bekövetkező, a fentiekben nem említett változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Telekadóról szóló rendelet:

Letölthető dokumentumok

Telekadó-bevallás - nyomtatás után kézzel kitölthető

Megállapodás - nyomtatás után kézzel kitölthető