Meghívó

Napirend előtt:

1.) Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

Napirend:

1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
     Melléklet

3.) A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének megtárgyalása
     Melléklet

4.) A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítása
    Melléklet

5.) Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulásának tevékenységéről

6.) Kiemelt önkormányzati célok meghatározatása a köztisztviselők teljesítmény-követelmény rendszerének megállapításához

7.) Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló

8.) Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
     Melléklet

9.) Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Program jóváhagyása
      Melléklet

10.) Városi Könyvtár Alapító Okiratának és a Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
     Melléklet
     Melléklet

11.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
     Melléklet
     Melléklet
     Melléklet

12.) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés és  rendelet módosítása
       Melléklet
       Melléklet

13.) Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
      Melléklet
      Melléklet

14.) Díjtételeket megállapító rendeletek módosítása, nem lakás célját szolgáló díjak, földhaszonbér emelése

15.) A kéményseprő ipari közszolgáltatás díjtételeinek módosítása
      Melléklet
      Melléklet

16.) Csanádpalota Város Önkormányzatának vagyonrendelete
      Melléklet
      Melléklet
      Melléklet

17.) Dér István Általános Iskola ellenőrzéséről tájékoztató

18.) Vízkár elhárítási terv felülvizsgálata

19.) Csapó Tibor Kiszombor, Polner u. 36. szám alatti lakos közterület használati ügye

20.) Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

21.) Román Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

22.) Rokolya Zoltán gyermekétkeztetésre kötött szerződésének módosítása
      Melléklet

23.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosítása
      Melléklet
      Melléklet