Meghívó

Napirend előtt:

1.)Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

Napirend:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról  (szóbeli előterjesztés)

2.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

3.) A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása
Mellélklet: munkaterv-tervezet

4.) Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulásának tevékenységéről

5.) Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló

6.) Természetben nyújtott tűzifa támogatásról rendelet megalkotása
Melléklet: rendelet-tervezet

7.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
Melléklet: rendelet-tervezet

8.) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés és rendelet módosítása
Melléklet: rendelet-tervezet
Szerződés-módosítás

9.) Díjtételeket megállapító rendeletek módosítása, földhaszonbér, nem lakás célját szolgáló díjak emelése

10.) Ivóvíz szolgáltatás díja
Melléklet: rendelet-tervezet

11.) Csanádpalota Város Önkormányzatának vagyonrendelete

12.) Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata

13.) Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Tervének jóváhagyása 2011-2016. közötti időszakra

14.) Makó-térségi Víziközmű Kft. tőkeemelése

15.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Melléklet

16.) Egyebek

 

Jegyzőkönyv