Az egységes közadatkereső rendszer itt érhető el:

KÖZADAT -  CSANÁDPALOTAI   VÁROSI   KÖNYVTÁR

 

1.Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

Csanádpalotai Városi Könyvtár

2. Székhely

6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos u. 6.

3. Postacím:

6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos u. 6.

4. Telefonszám

62/ 263-023

5. Faxszám:

nincs

6. Központi elektronikus levélcím

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

7. Honlap

Városi Könyvtár

8. Nyitva tartás

Nyitva tartás

1.1.2. A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája  (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti struktúra:
Szevezeti Ábra

1.1.3.  A szerv vezetői

1. A szervezet vezetője

Makán Andrásné

Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tel.:62/263-023

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Nincs a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet

1.4. Közalapítványok

Nincs a szerv által alapított közalapítvány

1.5. Lapok

Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított lap

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Csanádpalota Város Önkormányzata

6913 Csanádpalota, Kelemen tér 10.

Tel.: 62/263-001

Fax: 62/263-105

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Web: www.csanadpalota.hu

 

Fenntartói nyilatkozat

 

1.7. Költségvetési szervek

Nincs a költségvetési szerv által alapított másik költségvetési szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A szerv alaptevékenysége

 

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Kormányzati funkciói

 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Hatásköre, működési területe

 

Csanádpalota Város teljes közigazgatási területe

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, Szervezeti és működési szabályzat, alapító okirat

- 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.

További jogszabályok: http://ki.oszk.hu/content/jogszabalyok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapító okirat

Küldetésnyilatkozat

Panaszkezelési Szabályzat

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A szerv nem intéz hatósági ügyeket

2.3 Közszolgáltatások

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Nyilvános könyvtári ellátás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Nyilvános könyvtári ellátás a 1997. évi CXL. törvény 55 §-ban foglaltak szerint:

ñ fő céljait küldetésnyilatkozatban közzéteszi

ñ a gyűjtemény fejlesztése, feltárása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása

ñ tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól

ñ  más könyvtárak állományának és szolgáltatásai elérésének biztosítása

ñ könyvtárak közötti dokumentum és információcsere biztosítása

ñ elektronikus könyvtári dokumentumok elérésének biztosítása

ñ könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában.

ñ  segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását

ñ kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez

ñ tudás-, információ-,és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez

ñ szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi

illetve a Nyilvános könyvtári ellátás a 1997. évi CXL. törvény  65. §-ban foglaltak szerint:

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Könyvtárhasználati szabályzat

Számítógép és Internet-használati szabályzat

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A könyvtárba beiratkozási díj nincs

2.4. A szerv nyilvántartásai

 

A közfeladatot ellátó szerv adatbázisa, illetve nyilvántartása

SZIRÉN integrált Könyvtári Rendszer - könyvtári dokumentum adatbázis
könyvtári olvasói adatbázis

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Dokumentum adatbázis – SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer - dokumentumok adatai –

Olvasói adatbázis – személyi adatok

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Dokumentum adatbázis –SZIRÉN  Integrált Könyvtári Rendszer – nyilvános - OPAC-on keresztül elérhető

- A személyi adatok nem nyilvánosak.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A dokumentum adatbázis az intézmény szerzői jogi védelme alatt áll.

A személyi adatokról másolat nem készíthető

2.5. Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

nincs a közfeladatot ellátó szervnek nyilvános kiadványa

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

nincs adat

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

nincs adat

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

nincs adat

2.6: Döntéshozatal, ülések

Nincsenek a szervnek testületi szervei

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Stratégiai terv

2.8. Közzétételi egység: Pályázatok

Nincsenek a szerv által kiírt pályázatok

2.9. Hirdetmények

Nincsenek a szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

2.10. Közérdekű adatok igénylése

nincs adat

2.10. Közzétételi listák

nincs adat

3 Gazdálkodási adatok.

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Szakmai ellenőrzési vizsgálat 2013

Szakmai ellenőrzési vizsgálat 2015

 

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék nem végzett a szervnél ellenőrzést

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Nem voltak a szervnél egyéb ellenőrzések

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

 

Elégedettségmérés 2015

3.1.5. Működési statisztika

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

http://ki.oszk.hu/content/statisztika

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

Nincs adat

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Nincs adat

3.2.2. Számviteli beszámolók

 

. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Nincs adat

3.2.3. A költségvetés végrehajtása

 

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámoló

Évenkénti beszámoló

3.3. Működés

3.2.1. A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2 fő

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

nincs adat

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

nincs adat

3.2.2. Támogatások

A szerv nem nyújt támogatást

3.2.3 Szerződések

Nincsenek ötmillió forintot elérő szerződések

3.2.4.Koncessziók :

Nincsenek koncessziók

3.2.5.Egyéb kifizetések :

nincsenek ötmilliót elérő egyéb kifizetések

3.2.6.3.3.6 Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

nincs adat

3.2.7.3.3.7. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Nincsenek közbeszerzések